• Contrast
  • Text
  • Scaling
  • Content scaling 100%
  • Aa Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

پیام مدیریت

پیام آرش احمدی اصفهانی

امروزه سازمان ها بسیار پیچیده اند و باید توانایی تطابق با دگرگونی های مداوم را برای نیل به موفقیت داشته باشند. گسترش روز افزون علوم، فنون و پیچیده تر شدن شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی، فناوری و زیست محیطی، مطرح شدن ایده های نو، عدم اطمینان محیطی، عدم قطعیت و تغییرات و چالش های زیاد دنیا ایجاب می کند که سازمان ها خود را به فنون و استراتژی های لازم مجهز کنند و بتوانند با تحولات سریع خود را منطبق کرده و به موقع به محرک های محیطی پاسخ داده و با کسب دانش و آگاهی گسترده به شکل پویا و زنده در حوزه بهسازی و توسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهند.