استراتژی های پخش محصول جدید: چه کسی مورد هدف واقع شده است و چگونه؟ (پذیرش و چاپ مقاله در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی- 1396)

دانلود

تأثیر ارتباطات بازاریابی بر موقعیت مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (پذیرش و چاپ مقاله در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی - 1396)

دانلود

عامل های حیاتی موفقیت برای یکپارچگی پایداری در اقدام های مدیریتی پروژه صنعت فناوری اطلاعات ایران (پذیرش و چاپ در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، 1397)

دانلود

شناسایی عامل ها و راهکارهای مؤثر روی جایگاه یابی پروژه های دولتی ساختمان های مسکونی (پژوهش در حال انجام)

دانلود

فناوری اطلاعات، توانمند ساز مدیریت استراتژیک کارآفرینی در ایران (پژوهش)

دانلود

What Project Managers Need to Know about Strategic Planning

اصل مقاله              ترجمه

Integration between Project Management and Strategic Approach Theoretical

اصل مقاله              ترجمه

Roles of Top Management and Organizational Project Management in the Effective Company Strategy Implementation

اصل مقاله              ترجمه

Applying Design Thinking Method to Social Entrepreneurship Project

اصل مقاله              ترجمه

The Strategic Role of Project Management

اصل مقاله              ترجمه

Brand Positioning and its Usefulness for Brand Management: the Case of Apple Inc.

اصل مقاله              ترجمه

Competitive Retailer Strategies for New Market Research, Entry and Positioning Decisions

اصل مقاله              ترجمه

Design of Market Positioning Model for Resource Efficient Tools Considering the Entire Lifecycle

اصل مقاله              ترجمه

 Information technology and culture: Identifying fragmentary and holistic perspectives of culture

 اصل مقاله                           ترجمه

 Advancing racism with Facebook: Frequency and purpose of Facebook use and the acceptance of prejudiced and egalitarian messages

اصل مقاله              ترجمه