بررسی و مطالعه ی کاربردهای مدیریتی هوشمندی کسب و کار در سازمان ها دانلود

فرآیند کسب ارزش از هوشمندی کسب و کار دانلود

تأثير ظرفيت هوشمندی کسب و کار، یادگیری شبکه ای و نوآوري بر عملکرد سازمانی دانلود

یکپارچگی هوشمندی کسب و کار و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی دانلود